Chic & Choc

Ven. 27 mai 2022 / 20h / 15€


Réserver
💄 𝐬𝐨𝐢𝐫𝐞́𝐞 𝐂𝐡𝐢𝐜 𝐞𝐭 𝐂𝐡𝐨𝐜 ! 👠
 
𝑇𝑎𝑛𝑡𝑜̂𝑡 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙 , 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜̂𝑡 𝑒́𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒, 𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑠 𝑠𝑎𝑢𝑟𝑜𝑛𝑡 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑒́𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑢𝑛 𝑠𝘩𝑜𝑤 𝐵𝑢𝑟𝑙𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑓 ! 💣🔥
 
❥ Miss Ruby 🧜‍♀️
❥ Carlotta Tatata 💎
❥ Gemma Léfik 🎀
❥ Mister Owl 🎩
❥ Extra Small 🐱