Snow Burlesque Show

Ven. 17 décembre 2021 / 20h / 13€ prévente / 15€ sur place


Réserver
𝐴 𝑙’𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒 𝑁𝑜𝑒̈𝑙, 𝑀𝑦𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎𝑖𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑜 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑐𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑖𝑟𝑒́𝑒 𝐶𝑎𝑏𝑎𝑟𝑒𝑡 𝐵𝑢𝑟𝑙𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑜𝑢𝑏𝑙𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑡 𝑓𝑒́𝑒́𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑢 𝐶𝑜𝑛𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛 𝐿𝑖𝑣𝑒 !

𝑉𝑒𝑛𝑒𝑧 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑟𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑒𝑠  𝑞𝑢𝑖 𝑠𝑎𝑢𝑟𝑜𝑛𝑡 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑣𝑜𝑦𝑎𝑔𝑒𝑟 𝑎𝑢 𝑟𝑦𝑡ℎ𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑢𝑟𝑙𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠, 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑏𝑎𝑟𝑒𝑡𝑠, 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑠 

𝑑𝑒́𝑙𝑖𝑐𝑖𝑒𝑢𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑢𝑡𝑎̂𝑛𝑡𝑠 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑛𝑢𝑚𝑒́𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐̧u𝑠 𝑠𝑝𝑒́𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑜𝑐𝑐𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛 !

𝑈𝑛 𝑣𝑜𝑦𝑎𝑔𝑒 𝑒𝑛𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑒́, 𝑑𝑟𝑜̂𝑙𝑒 𝑒𝑡 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑖 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑒𝑛𝑖𝑣𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑖𝑠𝑖𝑟.

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄

𝐴𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑖𝑟𝑒́𝑒, 𝑙𝑎 𝑆𝑖𝑟𝑒̀𝑛𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑑𝑒́𝑣𝑜𝑖𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑒𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑚𝑒𝑠  𝑑𝑒  𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠𝑒𝑢𝑠𝑒𝑠 :

❄ 𝑃𝑒𝑎𝑟𝑙𝑦 𝑃𝑜𝑝𝑝𝑒𝑡 ❄

🎀 𝑀𝑖𝑠𝑠 𝑅𝑢𝑏𝑦 🎀

Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ﹕https://www.facebook.com/BoscaCaussaRoxane

Iɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ﹕https://www.instagram.com/roxane_miss_ruby/

👙𝐶𝑜𝑛𝑒𝑦 𝐵𝑜𝑤 👙

Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ﹕ https://www.facebook.com/coneybow.profile

Iɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ﹕https://www.instagram.com/coneybow/

🎁 𝑍𝑎𝑧𝑎 𝑃𝑜𝑝𝑝𝑖̂𝑛 🎁

Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ﹕ https://www.facebook.com/zazapoppin

Iɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ﹕https://www.instagram.com/zazapoppin/

🍭 𝐶𝑎𝑛𝑑𝑦 𝑀𝑎𝑚𝑎 🍭

Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ﹕ https://www.facebook.com/profile.php?id=1195576411

Iɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ﹕https://www.instagram.com/ma.he_artistic/

💝 𝑃𝑜𝑝𝑝𝑦 𝐵𝑖𝑟𝑑 💝

Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ﹕ https://www.facebook.com/Laurasticot

Iɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ﹕https://www.instagram.com/_poppy.bird/

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄

˚ ༘✶ ⋆。˚ ⁀➷ 𝑀𝑦𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎𝑖𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑜 ˚ ༘✶ ⋆。˚ ⁀➷

✼  ҉  ꎭꍟꋪꋪꌩ ꉓꃅꋪꀤꌗ꓄ꎭꍏꌗ  ҉  ✼